Εγχειρίδιο καλής χρήσης, συντήρησης και καλής λειτουργίας του εξοπλισμού των Δημοτικών Σχολείων με Ε.Α.Ε.Π.

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής (Ε.Υ.Ε.) Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων δημοσίευσε το «Εγχειρίδιο καλής χρήσης, συντήρησης και καλής λειτουργίας του εξοπλισμού» για τις ανάγκες του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Υ και συναφούς εξοπλισμού» (κινητά εργαστήρια Πληροφορικής για 197 Δημοτικά Σχολεία με Ε.Α.Ε.Π.) της πράξης «Πρόγραμμα εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε Δημοτικά Σχολεία για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013.