Βασικά σημεία για την διαμόρφωση εργαστηρίου Πληροφορικής

Σε περίπτωση που κάποια σχολική μονάδα επιθυμεί να διαμορφώσει με ίδιους πόρους εργαστήριο πληροφορικής, θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση και τη δομημένη καλωδίωση της αίθουσας που θα χρησιμοποιηθεί ως εργαστήριο.

Στα επισυναπτόμενα αρχεία περιέχονται οι προτεινόμενες από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο προδιαγραφές για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση, τον μεταγωγέα (switch) και τη δομημένη καλωδίωση (συμπεριλαμβανομένου rack και patch panel). Ειδικότερα:

Προκειμένου να μειωθεί το διαχειριστικό κόστος για τη σχολική μονάδα, προτείνεται η διαμόρφωση του εργαστηρίου να αποτελέσει μια ενιαία προμήθεια που θα περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία υλικά και υπηρεσίες έτσι ώστε το εργαστήριο να παραδοθεί πλήρως λειτουργικό.

Επίσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η καλή λειτουργία του εργαστηρίου συστήνεται να ζητηθεί κατά την οριστική παραλαβή πιστοποιητικό καλής λειτουργίας, στο οποίο θα αναφέρονται οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν και η συμμόρφωση με τα απαιτούμενα πρότυπα.